Pohřební služba

NON-STOP pohotovost pro převozy zemřelých.
KontaktVolat 603 243 232-3

Naše pohřební služba zajišťuje komplexní služby spojené s pohřbem.

Odchod blízkého člověka může nastat nečekaně, kdykoli a kdekoli. Je to velmi těžké období a člověk často neví, co má dělat. Jsme tu proto, abychom Vám v takové chvíli pomohli.

Naše pohřební služba zajišťuje komplexní služby spojené s pohřbem.

Obřady uskutečňujeme prioritně v obřadních síních jihlavského krematoria a v kapli na Ústředním hřbitově a dále v kostelích. Netradiční místa však pro nás nejsou problém. V případě nutnosti a po telefonické domluvě jsme schopni sjednat obřad u Vás doma.

Držíme nepřetržitou pohotovost pro převozy zemřelých, dálkové i zahraniční převozy. Volejte nonstop 603 243 232, 603 243 233 nebo 736 548 584.

Poskytujeme psychologickou podporu pro pozůstalé. Naše poradkyně Vám vše ochotně vysvětlí a pomůže vyřešit těžkou situaci při ztrátě milovaného člověka. Volejte 734 784 133.

Řád pro provozování pohřební služby

Základní nabídka našich služeb

Na základě Vaší objednávky zajistíme vše potřebné pro důstojný průběh obřadu

 • v našich kancelářích jsou k dispozici katalogy rakví a uren a katalogy smutečních květinových vazeb
 • zajistíme pro Vás návrh a tisk parte
 • na Vaše přání umístíme parte do vývěsek naší pohřební služby a konání smutečního obřadu zveřejníme na našich webových stránkách
 • zajistíme živou nebo reprodukovanou hudbu (vybrat si můžete z naší nabídky hudby, případně můžete Vámi vybraný hudební doprovod smutečního obřadu poskytnout na flashdisku)
 • na základě Vašeho výběru zajistíme smuteční květinové dary včetně dovozu
 • zajistíme obřadníka, řečníka nebo kněze
 • v případě Vašeho přání zajistíme fotografa
 • zajistíme autobusovou přepravu smutečních hostů

Co dělat když?

Postup při úmrtí blízkého člověka

Úmrtí doma
 • nejprve přivolejte lékaře na lince 155, který vystaví list o prohlídce zemřelého, tzv. ohledací list, nezbytný pro vypravení pohřbu
 • poté zajistěte odvoz zesnulého prostřednictvím naší NON-STOP pohotovosti pro převoz zemřelých tel.
  603 243 232, 603 243 233
 • v jedné z našich kanceláří sjednejte pohřeb a zajistěte poslední rozloučení se zesnulým při smutečním obřadu
 • další služby budou provedeny na základě Vaší objednávky naší pohřební službou
Úmrtí v nemocnici nebo sociálním zařízení
 • přivolání lékaře a vystavení listu o prohlídce zemřelého a jeho dočasné uložení zajistí nemocnice nebo sociální zařízení
 • v jedné z našich kanceláří sjednejte pohřeb a zajistěte poslední rozloučení se zesnulým při smutečním obřadu
 • další služby budou provedeny na základě Vaší objednávky naší pohřební službou

Typy pohřbů

Provádíme pohřbení do země nebo žehem a dva druhy ekonomických pohřbů.

Ekonomický pohřeb

Ekonomický pohřeb s rozptylem popela bez účasti

Rozsah služeb:

 • sjednání pohřbu a vyřízení dokladů na matrice
 • zapůjčení kytice na rakev
 • rakev kremační bezobřadová mořená + kremační příkrov
 • zpracování a stylizace smutečního oznámení (parte) včetně tisku 15 ks + malé obálky
 • zpopelnění
 • urna úřední včetně 1 měsíce skladného
 • uložení zesnulého do rakve, úkony zaměstnanců
 • převoz zesnulého do krematoria (v rámci Jihlavy)
 • pronájem malé obřadní síně
 • reprodukovaná hudba
 • hygienické pomůcky a dezinfekce
 • odvody autorským svazům
 • rozptyl popela bez účasti
Ekonomický pohřeb bez rozptylu

Ekonomický pohřeb bez rozptylu

Rozsah služeb:

 • sjednání pohřbu a vyřízení dokladů na matrice
 • zapůjčení kytice na rakev
 • rakev kremační bezobřadová mořená + kremační příkrov
 • zpracování a stylizace smutečního oznámení (parte) včetně tisku 15 ks + malé obálky
 • zpopelnění
 • urna úřední včetně 1 měsíce skladného
 • uložení zesnulého do rakve, úkony zaměstnanců
 • převoz zesnulého do krematoria (v rámci Jihlavy)
 • pronájem malé obřadní síně
 • reprodukovaná hudba
 • hygienické pomůcky a dezinfekce
 • odvody autorským svazům

* Urnu si vyzvedávají pozůstalí

Ekonomické pohřby není možné rozšiřovat nebo doplňovat o další služby ani kombinovat s jinými slevami. Cena obřadu je pevná dle aktuálního ceníku a hradí se v plné výši při sjednání obřadu (pohřbu bez rozptylu je možné při sjednání uhradit zálohu 13.000 Kč. Cena nezahrnuje přeúčtování případných nákladů nemocnice a převoz zemřelého nad 30 km.

Pro smuteční hosty

Informace o průběhu smutečního obřadu

 • dostavte se cca 30 min. před začátkem smutečního obřadu před vchod do obřadní síně nebo čekárny. Obřadník/obřadnice Vás bude kontaktovat k projednání obřadu (řečník, hudba, apod.)
 • v případě, že máte květiny ještě zabalené, vybalte je ještě před vstupem do obřadní síně
 • v průběhu smutečního obřadu prosím vypněte své mobilní telefony a nemluvte, pánové sundají pokrývku hlavy (neplatí pro ozbrojené složky)
 • při spouštění rakve na katafalku je vhodné vzdát zesnulému čest ve stoje (neplatí pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace)
 • po skončení obřadu je vhodné vyjádřit rodině zesnulého svou účast kondolencí; ke kondolenci přistupujte zprava a doleva opouštějte obřadní síň, případně se řiďte pokyny obřadníka/obřadnice
 • v případě, že si rodina přeje od kondolencí upustit, respektujte prosím toto přání a nekondolujte

Vydání urny

Urnu vydává pohřební služba po předložení dokladu o zpopelnění.

Otázky a odpovědi

Informace o nárocích

Pohřebné

Objednatel pohřbu má nárok na pohřebné ve výši 5.000 Kč pokud vypraví pohřeb

 • nezaopatřenému dítěti
 • osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte

 

Pracovní volno

Pozůstalí mají nárok na čerpání pracovního volna s náhradou mzdy nebo platu, a to:

 • 2 dny při úmrtí jednoho z manželů, druha, družky nebo dítěte + 1 den k účasti na pohřbu těchto osob
 • 1 den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence, rodiče a sourozence manžela/manželky, manžela/manželky dítěte nebo sourozence + 1 den pokud pohřeb těchto osob obstaráváte (potvrzení obdržíte při sjednávání pohřbu)
 • na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však 1 den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka nebo prarodiče manžela/manželky nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným osobám, ale žila s pozůstalým v době úmrtí ve společné domácnosti + 1 den, pokud pohřeb takových osob obstaráváte (potvrzení obdržíte při sjednávání pohřbu)
 • na nezbytně nutnou dobu k účasti na pohřbu spoluzaměstnance

 

Vdovský, vdovecký a sirotčí důchod

Žadatel tento nárok uplatňuje u České správy sociálního zabezpečení podle místa svého trvalého bydliště.

K žádosti o vdovský a vdovecký důchod žadatel dokládá:

 • svůj občanský průkaz
 • oddací list (originál)
 • úmrtní list manžela/manželky (originál)
 • poslední výměr důchodu zemřelého manžela/manželky
 • poslední výměr svého důchodu
 • Pokud zemřelá osoba dosud nepobírala vlastní důchod, dokládají se ještě doklady týkající se zesnulého, které se přikládají k žádosti o starobní nebo invalidní důchod, např. doklad o studiu, vojenské službě, rodné listy dětí, evidenční list od posledního zaměstnavatele aj.

K žádosti o sirotčí důchod žadatel dokládá:

 • svůj občanský průkaz (u zletilého nezaopatřeného dítěte) nebo občanský průkaz zákonného zástupce
 • rodný list dítěte (originál)
 • úmrtní list rodiče/osvojitele
 • u dítěte, které již ukončilo povinnou školní docházku potvrzení o studiu, event. učení, popř. další doklady prokazující nezaopatřenost dítěte
 • další doklady, které si v konkrétním případě ČSSZ vyžádá

 

Přepis změny stavu v občanském průkazu

Přepis změny stavu v občanském průkazu
Tyto změny provádí obecní úřad v místě trvalého bydliště. Nový OP obdržíte do 30 dnů.

K žádosti o nový OP se dokládá:

 • původní OP
 • úmrtní list zemřelého